Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lisaan Al-Arab


Inschrijving

1.   inschrijving voor een studie of cursus bij Lisaan Al-Arab (hierna LA) geschiedt online via onze website. Een inschrijving voor een studie of cursus brengt financiële verplichtingen met zich mee zoals deze omschreven staan onder het kopje ‘Betaling’.

2.   inschrijven bij LA kan alleen voor de volledige looptijd van een studie of cursus. Men kan geen gedeelte van de studie of cursus volgen.

3.   De inschrijving voor een studie of cursus bij LA is pas definitief als u de betalingsverplichting heeft voldaan, hetzij door het lesgeld volledig over te maken, hetzij door de eerste betalingsverplichting te voldoen, in geval van keuze voor betaling in termijnen.


Betaling

4.   Met de inschrijving voor een studie of cursus bij LA verplicht u zich tot het betalen van het voor de studie of cursus geldende lesgeld. Deze verplichting kan alleen vervallen onder de voorwaarden die omschreven staan onder het kopje ‘annulering’.

5.   het lesgeld dient minimaal drie dagen vóór aanvang van de studie of cursus door LA te zijn ontvangen, tenzij anders vermeld voor een specifieke studie of cursus, of anders overeengekomen met een specifieke student of cursist.

6.   U heeft, indien dit vermeld staat bij de studie of cursus van uw keuze, de mogelijkheid het lesgeld in termijnen aan LA te voldoen. In dit geval moet LA de eerste termijn van het totale lesgeld minimaal drie dagen vóór aanvang van de studie of cursus hebben ontvangen.

7.   Voor studies of cursussen met een looptijd van tien weken of korter is betaling in termijnen niet mogelijk.

8.   Als LA het lesgeld niet drie dagen vóór aanvang van de studie of cursus heeft ontvangen, vervalt uw recht op deelname aan de door u gekozen studie of cursus.

9.   Als de u na start van de studie of cursus in betalingsgebreken blijft ten aanzien van de resterende termijnen, krijgt u eerst een waarschuwing. Als u hierna in betalingsgebreken blijft, wordt u de toegang tot de les ontzegd. De financiële verplichting van degenen die in betalingsgebreken verkeert, blijft van kracht, ook wanneer deze de toegang tot de les is ontzegd.


Annulering

10.  Annulering van uw inschrijving kan door een mail te sturen naar administratie@lisaanalarab.nl binnen drie dagen na uw inschrijving.

11.  U komt in aanmerking voor restitutie van het lesgeld als u minimaal 5 dagen vóór aanvang van de studie of cursus annuleert.

12.  Bij annulering in de vijf dagen vóór aanvang van de studie of cursus, bent u verplicht minimaal het eerste termijnbedrag te voldoen aan LA als het een studie of cursus betreft waarbij betalen in termijnen mogelijk is, en bent u het hele bedrag verschuldigd als het een studie of cursus betreft waarbij betalen in termijnen niet mogelijk is.

13.  Als u na start van de studie of cursus uw deelname staakt, heeft u geen recht op restitutie van het lesgeld.

14.  Het is toegestaan een plaatsvervanger voor te dragen voor een studie of cursus, mits deze voldoet aan de toelatingseisen. Deze toelatingseisen worden door LA bepaald. Een aanvraag voor plaatsvervanging dient via de mail aangevraagd te worden.


Wijzigingen

15.  LA behoudt zich het recht voor een studie of cursus uit te stellen of af te gelasten indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, of bij enig andere reden.

16.  Indien een studie of cursus wordt afgelast, wordt het door u betaald lesgeld aan u geretourneerd. Indien gewenst kunt u het ook gebruiken voor een andere studie of cursus of een uitgestelde studiedatum.

17.  LA kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade of nadeel die mogelijk voort zou kunnen komen uit het afgelasten of uitstellen van een studie of cursus.

18.  LA behoudt zich het recht voor om lestijden aan te passen als daar een goede reden voor is. Dit zal altijd in overleg worden gedaan met studenten en cursisten teneinde tot een passende oplossing te komen voor iedereen. LA kan, na het voldoen aan bovenstaande voorwaarden, op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden de voor directe of indirecte schade of nadeel die hier mogelijk uit voort zou kunnen komen.


Lesmateriaal

19.  Het lesmateriaal inclusief alle andere materialen van de   opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht van het studiemateriaal, indien van toepassing, berusten bij LA.