Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lisaan Al-Arab


Inschrijving

1.   inschrijving voor een studie of cursus bij Lisaan Al-Arab (hierna LA) geschiedt online via onze website. Een inschrijving voor een studie of cursus brengt financiële verplichtingen met zich mee zoals deze omschreven staan onder het kopje ‘Betaling’.

2.   inschrijven bij LA kan alleen voor de volledige looptijd van een studie of cursus. Men kan geen gedeelte van de studie of cursus volgen.

3.   De inschrijving voor een studie of cursus bij LA is pas definitief als u de betalingsverplichting heeft voldaan, hetzij door het lesgeld volledig over te maken, hetzij door de eerste betalingsverplichting te voldoen, in geval van keuze voor betaling in termijnen.


Betaling

4.   Met de inschrijving voor een studie of cursus bij LA verplicht u zich tot het betalen van het voor de studie of cursus geldende lesgeld. Deze verplichting kan alleen vervallen onder de voorwaarden die omschreven staan onder het kopje ‘annulering’.

5.   het lesgeld dient minimaal drie dagen vóór aanvang van de studie of cursus door LA te zijn ontvangen, tenzij anders vermeld voor een specifieke studie of cursus, of anders overeengekomen met een specifieke student of cursist.

6.   U heeft, indien dit vermeld staat bij de studie of cursus van uw keuze, de mogelijkheid het lesgeld in termijnen aan LA te voldoen. In dit geval moet LA de eerste termijn van het totale lesgeld minimaal drie dagen vóór aanvang van de studie of cursus hebben ontvangen.

7.   Voor studies of cursussen met een looptijd van tien weken of korter is betaling in termijnen niet mogelijk.

8.   Als LA het lesgeld niet drie dagen vóór aanvang van de studie of cursus heeft ontvangen, vervalt uw recht op deelname aan de door u gekozen studie of cursus.

9.   Als de u na start van de studie of cursus in betalingsgebreken blijft ten aanzien van de resterende termijnen, krijgt u eerst een waarschuwing. Als u hierna in betalingsgebreken blijft, wordt u de toegang tot de les ontzegd. De financiële verplichting van degenen die in betalingsgebreken verkeert, blijft van kracht, ook wanneer deze de toegang tot de les is ontzegd.


Annulering

10.  Annulering van uw inschrijving kan door een mail te sturen naar administratie@lisaanalarab.nl binnen drie dagen na uw inschrijving.

11.  U komt in aanmerking voor restitutie van het lesgeld als u minimaal 5 dagen vóór aanvang van de studie of cursus annuleert.

12.  Bij annulering in de vijf dagen vóór aanvang van de studie of cursus, bent u verplicht minimaal het eerste termijnbedrag te voldoen aan LA als het een studie of cursus betreft waarbij betalen in termijnen mogelijk is, en bent u het hele bedrag verschuldigd als het een studie of cursus betreft waarbij betalen in termijnen niet mogelijk is.

13.  Als u na start van de studie of cursus uw deelname staakt, heeft u geen recht op restitutie van het lesgeld.

14.  Het is toegestaan een plaatsvervanger voor te dragen voor een studie of cursus, mits deze voldoet aan de toelatingseisen. Deze toelatingseisen worden door LA bepaald. Een aanvraag voor plaatsvervanging dient via de mail aangevraagd te worden.


Wijzigingen

15.  LA behoudt zich het recht voor een studie of cursus uit te stellen of af te gelasten indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, of bij enig andere reden.

16.  Indien een studie of cursus wordt afgelast, wordt het door u betaald lesgeld aan u geretourneerd. Indien gewenst kunt u het ook gebruiken voor een andere studie of cursus of een uitgestelde studiedatum.

17.  LA kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade of nadeel die mogelijk voort zou kunnen komen uit het afgelasten of uitstellen van een studie of cursus.

18.  LA behoudt zich het recht voor om lestijden aan te passen als daar een goede reden voor is. Dit zal altijd in overleg worden gedaan met studenten en cursisten teneinde tot een passende oplossing te komen voor iedereen. LA kan, na het voldoen aan bovenstaande voorwaarden, op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden de voor directe of indirecte schade of nadeel die hier mogelijk uit voort zou kunnen komen.


Lesmateriaal

19.  Het lesmateriaal inclusief alle andere materialen van de   opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht van het studiemateriaal, indien van toepassing, berusten bij LA.


Privacyverklaring Lisaan Al-Arab 

Wij ondersteunen leerlingen door het aanbieden van verschillende lesprogramma’s. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Als u, als verwant of als belangenbehartiger, betrokken bent bij Lisaan Al-Arab, dan verwerken we persoonsgegevens van u en/of uw kind. U kunt erop vertrouwen dat wij de gegevens correct en volgens de wet behandelen en uw privacy respecteren. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Lisaan Al-Arab. Het betreft gegevens die verkregen zijn via onze website www.lisaanalarab.nl alsmede gegevens die wij opslaan in onze administratie. 

Om inzichtelijk te maken hoe we dit doen, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. 

Persoonsgegevens 

Alle herleidbare informatie over een persoon wordt gerekend tot de persoonsgegevens, voorbeelden hiervan zijn de combinatie van naam met geboortedatum, contactgegevens, foto’s, camerabeelden. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld medische gegevens. 

Verwerken 

We verwerken gegevens om de leerling de ondersteuning te kunnen bieden die het nodig heeft, de bijbehorende administratie te voeren en om het werk te organiseren. We verwerken alle informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Toestemming 

Sommige gegevens, zoals foto’s en video’s, mogen wij alleen vastleggen met uw toestemming. Wij vragen altijd om toestemming. 

Veiligheid en bescherming 

Wij zorgen ervoor dat de gegevens van de leerling en/of kind goed beschermd worden en dat derden niet bij deze gegevens kunnen komen. De gegevens worden zolang het programma loopt bewaard en daarna zolang de wet ons daartoe verplicht. Vervolgens verwijderen we de gegevens. 

Toegankelijkheid 

Alleen medewerkers die betrokken zijn bij het programma kunnen bij de gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht. 

Gegevens delen 

U kunt zelf bepalen wie informatie mag ontvangen over uw leerling en/of kind. Wij zullen dan ook geen informatie over uw leerling en/of kind verstrekken aan derden zonder uw toestemming. 

Uw rechten 

U hebt het recht om de leerling en of kind gegevens van uw leerlingen en/of kind in te zien en te ontvangen. Als de gegevens niet kloppen, kunt u ze laten corrigeren of laten verwijderen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om hier (volledig) aan te voldoen, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van een ander persoon in het geding komt. De rechten die u heeft ten aanzien van het dossier zijn: 

• Recht op inzage in de leerling en of kind gegevens; 

• Recht op het verbeteren van leerling en/of kind gegevens, het aanvullen, verwijderen of afschermen; 

• Recht op het laten vernietigen van het dossier, indien volgens wet is toegestaan; 

• Recht op bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens van uw leerling en/of kind; 

• Recht op beperking van de verwerking; 

Klachten 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met ons via info@lisaanalarab.nl Mocht u er desondanks toch samen met ons niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. 

Beveiliging 

Lisaan Al-Arab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lisaanalarab.nl 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.